اتمام مطب دکتر منتظمی

تخصص : دندانپزشکی / سبک طراحی : مدرن / متراژ : 48 متر مربع / محل پروژه : تهران ، پاسداران

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

مطب دکتر منتظمی، واقع در خیابان پاسداران تهران است.

سبک طراحی مطب، مدرن است. دو رنگ سبز و سفید پالت اصلی طراحی فضا هستند.

المان ها و عناصر چوبی نیز به در قسمت های مختلف مطب اضافه شده اند.