پنجاه و هشتمین کنگره اجمن دندانپزشکی ایران

پنجاه و هشتمین کنگره اجمن دندانپزشکی ایران

  • محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی
  • زمان برگذاری : 28 الی 31 فروردین 1397
  • سالن 12

پنجاه و هشتمین کنگره اجمن دندانپزشکی ایران 1