نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین پوست ایران