کارفرما : دکتر محمد حاجی بابایی

تخصص : دندانپزشکی

سبک طراحی : مدرن

 متراژ : 117 متر مربع

 زمان اجرا : بهار ۱۴۰۰

 محل پروژه : تهارن ، بلوار کاوه

حس خوب این پروژه :

تلفیق پالت رنگی سفید و تونالیته بنفش با فرم های منحنی و مدرن و شیارهای نوری، اتمسفر و حس فضایی مدرنی ایجاد کردند که مد نظر دکتر بود. استفاده از گیاهان در بخش های مختلف فضا، حسی از شادابی و سرزندگی را وارد فضای داخلی مطب کرد.