اتمام گرمایش از کف کلینیک دکتر کیانی

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

در کلینیک دکتر کیانی، از روش گرمایش از کف استفاده کردیم

که باعث کاهش مصرف انرژی به میزان قابل توجهی می شود.