مراحل اجرایی دکورهای چوبی پروژه دکتر اسدی

کمی در مورد پروژه دکتر بدانید …

پروژه دکتر اسدی واقع در خیابان پیروزی مراحل اجرایی دکورهای چوبی خود را پشت سر می گذارد.

دکوراسیون این پروژه ترکیبی از پالت رنگی چوبی و سفید است.